Online ügyvéd

Komplex jogi szolgáltatás akár külföldről is, személyes megjelenés nélkül.
Főoldal

Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Kopasz Ügyvédi Iroda (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 11. 4/1.), a továbbiakban: Szolgáltató) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Szolgáltató tiszteletben tartja a www.onlineugyved.net weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) bármely módon igénybe vevő természetes személyek (érdeklődők, megbízók, megbízók képviselői, ügyfelek, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó) magánszféráját, és jelen Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

 

A jelen Tájékoztató elfogadása azzal a ráutaló magatartással történék, amely a Szolgáltatóval való kapcsolattartás létesítése az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF), valamint a weboldalon megjelölt kapcsolattartási módok bármelyikén. A Szolgáltatóval való kapcsolat létesítésével a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely Szolgáltatás igénybevételekor valamint az azt megelőző egyezetetés során a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A szolgáltatások igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat, olyan mértékben amely az adott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges. A Felhasználó az adott Szolgáltatás igénybevételével, igénybevételének kezdeményezésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Szolgáltató részére, és tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a Weboldal egyes Szolgáltatások igénybevételéhez – megbízás, közvetlen kapcsolatfelvétel – szükséges bizonyos személyes adatok önkéntes megadása a Szolgáltató részére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele ezen adatkezeléshez való hozzájárulását megerősíti.

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: Kopasz Ügyvédi Iroda

Székhely: 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 11. 4/1.

Adószám: 18728990-2-05

E-mail cím: iroda@onlineugyved.net

Szolgáltató a Weboldal működtetéséhez tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, ezen adatfeldolgozó (a továbbiakban Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató) adatai, elérhetőségei:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Hosting Kft.

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@mhosting.hu

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 700 2323

Az adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: 01-09-968314

Az adatfeldolgozó adószáma: 23495919-2-41

Az adatfeldolgozó adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-86703/2015.

Bármely adatvédelmi vagy adatkezelési kérdés esetén kérjük, hogy lépjen kapcsolatba velünk az iroda@onlineugyved.net e-mailcímen keresztül.

1.) A kezelt személyes adatok köre:

A Weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel érdekében a következő személyes adatokat szükséges megadni: név, a kapcsolattartás választott módja szerinti elérhetőség, valamint az adott jogi probléma megoldásához szükséges személyes adatok, de legfeljebb az előzőken túl a születési hely és idő, lakcím, adószám vagy adóazonosító jel, személyi szám, hatósági igazolvány száma, valamint Felhasználó hang és képmása.

2.) Az adatkezelés célja:

           

Az adatkezelés az érdeklődő beazonosítása, kapcsolatfelvétel az érdeklődő igényének megfelelő tájékoztatás, a díjbekérő és a számla megfelelő adatokkal történő kiállítása, valamint a megbízás szakszerű ellátása érdekében történik.

3.) Az adatkezelés jogalapja:

A Felhasználó hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

4.) Az adatkezelés ideje:

A fentiekben megjelölt adatokat Szolgáltató a Magyar Ügyvédi Kamarának az ügyvédi tevékenység gyakorlásával összefüggő iratok megőrzéséről szóló a 16/2018. (XI.26.) szabályzatában (továbbiakban: MÜK szabályzat) foglaltak szerint kezeli és őrzi meg. Amennyiben az érdeklődés eredményeként a Szolgáltatóval nem jön létre a megbízási szerződés, akkor Szolgáltató valamennyi személyes adatot 30 napon belül töröl. A megbízási szerződés létrejötte az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint történik.

5.) A Felhasználó és érintett jogai:

5. a) Tájékoztatás kérése

A Felhasználó vagy az érintett kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad a Szolgáltató által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Szolgáltató költségtérítést állapít meg és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

5. b) Személyes adat helyesbítése, adathordozhatóság

A Felhasználó vagy az érintett kérelmére Szolgáltató a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti, valamint kérheti, hogy a Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elektronikus úton olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Szolgáltató egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5. c) Személyes adatok törlése illetve zárolása

A Felhasználó vagy az érintett kérelmére Szolgáltató haladéktalanul törli vagy zárolja a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat, amennyiben a megbízási szerződés nem jött létre. A megbízási szerződés létrejötte esetén a MÜK szabályzat szerint jár el és a jogszabály által meghatározott időtartamra megtagadja az adatok törlését, valamint zárolását az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének 17. cikk (3) bekezdés e) pontja alapján.

5. d) Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Felhasználó vagy az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelést Szolgáltató a jogos érdek érvényesítése miatt folytatja akkor Szolgáltató mérlegeli, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik-e. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja.

5. e) Szolgáltató eljárása

Az érintett a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, zárolás, adatkezelés elleni tiltakozás tárgyában előterjesztett kérelmét a Szolgáltató a fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail, illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 20 napon belül, az erre irányuló kérelemre írásban a Szolgáltató megadja a kért tájékoztatást, illetve javítja a hibás adatot, illetve törli, zárolja a kért adatot, az adathordozhatóság biztosítása iránt szükséges intézkedéseket megteszi. A Szolgáltató a fenti határidőben a helyesbítésről, a zárolásról, az adathordozhatósági jog biztosításáról, a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

5. f) Tiltakozási jog gyakorlása esetén:

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 10 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás megalapozottságát Szolgáltató megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – Szolgáltató megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

6.) Az adatok kezelése

Szolgáltató a Felhasználó által a Weboldalon feltüntetett kommunikációs csatornák bármelyikén keresztül megadott adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató szerverén, valamint elektronikusan levelezőrendszerében és tárhelyén a Szolgáltató 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 11. 4/1. szám alatti székhelyén tárolja.

Adatfeldolgozó és Szolgáltató (adatkezelő) megtesz minden olyan lépést, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozza (biztonsági mentés, tűzfal, jogtiszta szoftverek és operációsrendszerek használata). Az adatokhoz Szolgáltató munkatársai férnek hozzá, valamint kezelik azokat, és az adatok kizárólag a kapcsolatfelvételhez, valamint a megbízás teljesítéséhez szükséges mértékben kerülnek felhasználásra.

A Felhasználó adatait harmadik személynek Társaságunk nem adja át kivéve, ha a megbízás teljesítéséhez további szakember (szakterületeink közé nem tartozó szaktudással rendelkező ügyvéd), mint más alvállalkozó igénybevétele szükséges. Ebben az esetben Szolgáltató az adatok továbbítása előtt az adatok továbbításához kifejezett hozzájárulást kér Felhasználótól azon személy előzetes megjelölésével, akinek a részére az adatokat továbbítani kívánja. További kivétel harmadik személynek történő adat továbbítás kizárása alól a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerint szükséges adatok vonatkozásában a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) részére továbbított adatok, aki részére a Felhasználó neve és postacíme kerül átadásra abban az esetben amennyiben Szolgáltató postai küldeményt küld Felhasználó részére. Kivételt képeznek továbbá azok az adattovábbítási kötelezettségek, amelyet jogszabály ír elő Szolgáltató részére.

Abban az esetben, ha Szolgáltató átalakul, pl. más ügyvédi irodával egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más ügyvédi iroda kiválik, a jogutód ügyvédi iroda átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli.

7) Számlázással összefüggő adatkezelés

7. a) A számlázással összefüggésben kezelt személyes adatok köre:

Szolgáltató az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében számlát állít ki, melyben a következő személyes adatokat tünteti fel magánszemélyek esetében: név és lakcím.

A Szolgáltató a számlát elektronikus úton az szamlazz.hu online számlázó felületen keresztül állítja ki és elektronikus úton küldi meg Felhasználó részére.

Az online számlázófelület adatfeldolgozó adatai:

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Képviselő neve: Ángyán Balázs ügyvezető igazgató

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Adószám: 13421739-2-41

Számlavezető pénzintézet: MagNet Magyar Közösségi Pénzforgalmi szolgáltató Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 16200209-17064622-00000000

E-mail: info@szamlazz.hu

MNB regisztrációs szám: H-EN-I-670/2019

7. b) Az adatkezelés célja a számlázással összefüggésben:

A 2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése.

7. c) Az adatkezelés jogalapja a számlázással összefüggésben:

Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete
6. cikk (1) bekezdés c) pontja, mely szerint: „az adatkezelés az a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges”. A vonatkozó jogi kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza.

7. d) Az adatkezelés ideje a számlázással összefüggésben:

Szolgáltató a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig kezeli a megrendelt szolgáltatások fizetésével kapcsolatos adatokat. A 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében: “A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni”.

8) Szolgáltató közösségi oldalának adatkezelési szabályai

Szolgáltató a facebook közösségi oldalon @onlineugyved hivatkozással elérhető profilt üzemeltet. A közösségi oldal profiljának közvetlen elérhetősége:

https://www.facebook.com/onlineugyved

A facebook adatvédelmi szabályzata innen érhető el:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

8. a) Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

8. b) Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon és kedvelte (lájkolta) a Weboldalt, vagy annak facebook profilját, illetve a nyilvánosan közzétett posztok bármelyikét megosztotta róla.

8. c) Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldal és a weboldal egyes tartalmi elemeinek a megosztása, illetve kedvelése (lájkolása) és anonim népszerűsítése, abból a célból, hogy Szolgáltató tájékoztathassa potenciális partnereit a hatályos jogszabályi környezetről, valamint egyes jogszabályok értelmezéséről, a rendelkezésre álló jogi lehetőségekről.

8. d) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai megismerhetőségére az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

8. e) Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a közösségi oldalon tájékozódhat az érintett a fenti elérhetőségen. Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

8. f) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalon.

9) Weboldalhoz kapcsolódó statisztikai adatok, sütik (cookie szabályok)

A Weboldal a minőségi felhasználói élmény érdekében sütiket használ, amelyek kizárólag a Weboldalt esztétikus és funkcionalitásában is megfelelő megjelenítését biztosítják.

A Weboldalunk nem gyűjt sem statisztikai célú, sem marketing célú adatokat a Weboldal látogatóiról függetlenül attól, hogy ezt a Felhasználó engedélyezi-e vagy sem.

A Weboldalon nincs feliratkozási lehetőség, mivel Szolgáltató a Weboldal látogatóit sem direkt, sem indirekt módon marketing, vagy más hasonló célból nem keresi és nem is fogja megkeresni, tekintettel arra, hogy az ügyvédi tevékenységről szóló törvény ezt kifejezetten tiltja.

10) Távazonosítás és távellenjegyzés

A megbízás teljesítésének elengedhetetlen feltétele a Felhasználó (megbízó) azonosítása, valamint egyes ügytípusok esetén a szerződések ellenjegyzése, amelyet Szolgáltató távazonosítással és távellenjegyzéssel online végez, az ÁSZF-ben meghatározott módon, a Felhasználó hangjának és képmásának megjelenítésével, amely hang és képmás rögzítéséről Szolgáltató az online hang és képkapcsolat létrejöttét követően tájékoztatja Felhasználót és ezt követően rögzíti azokat. A rögzített hang és képkapcsolat során Felhasználó ismételten hozzájárul a hang és képmás rögzítéséhez a hozzájárulás dokumentálása céljából.

A távazonosítás és távellenjegyzés során rögzített hang és képmás megőrzését Szolgáltató az adott ügytípusra irányadó adat és iratmegőrzési szabályok szerint őrzi meg a MÜK szabályzat szerint.

Ezen adatok törlésére, vagy zárolására vonatkozó Felhasználó, valamint érintett általi kérelmét Szolgáltató az adott ügytípusra vonatkozó iratmegőrzési kötelezettségének időtartamára megtagadja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének 17. cikk (3) bekezdés
e) pontja alapján.

11) Kiskorúak adatainak kezelése

A Szolgáltató megbízási szerződést csak nagykorú személlyel köt, ide értve a kiskorú törvényes képviselőjét is, abban az esetben amikor a kiskorú személy képviseletében jár el. Abban az esetben amikor Felhasználó a kiskorú törvényes vagy más jogosultkénti képviselőjeként jár el, akkor a kiskorú adatainak kezelése a jelen adatvédelmi tájékoztató szerint történik azzal, hogy a Felhasználónak a kiskorú érdekében történő eljárását, mint a kiskorú törvényes vagy más jogosultkénti képviselőjének a kiskorú adatainak történő kezeléséhez történő hozzájárulásként kell tekinteni.

12) Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén a Szolgáltató, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik személy adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, Szolgáltató jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36-1/391-1400

Telefax: +36-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tiltakozási jog gyakorlása esetében:

Amennyiben az érintett az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban a Szolgáltató által hozott döntéssel nem ért egyet, illetve ha a 15 napos döntési határidőt Szolgáltató elmulasztotta, akkor az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szükség esetén módosítsa. Ebben az esetben honlapon az adatvédelmi tájékoztatót a Szolgáltató frissíti.

Az adatvédelmi tájékoztató a frissítést követő 30. napon lép hatályba. Ezt követően csak a frissített adatvédelmi tájékoztató tudomásul vételével használható a Weboldal valamint csak ezt követően lehetséges az online szolgáltatások igénybevétele.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2020. március 30. napjától hatályos.