Online ügyvéd

Komplex jogi szolgáltatás akár külföldről is, személyes megjelenés nélkül.
ElérhetőségeinkRólunk

“A távolság nem akadály, hanem előny.”

Szakterületeinken komplex jogi szolgáltatást nyújtunk online környezetben

Távollévők szerződéskötése

A Polgári Törvénykönyv távollévők szerződéskötésének szabályait régóta tartalmazza. Alkalmazása a joggyakorlatban mégis kivételesnek volt mondható, hiszen elektronikus út hiányában inkább bonyolította a szerződések létrejöttét, azonban az információ technológia fejlődésével a folyamat hatékonnyá vált, így ma már kifejezetten ajánljuk ügyfeleink részére a szerződéskötésnek ezt a módját.

Az e-okiratok és az e-tanácsadás

Az elektronikus ügyintézés lehetőséget biztosít arra, hogy valamennyi szerződés és jognyilatkozat létrejöhessen online ügyintézés során. Bizonyos okiratok esetén, ahol a papír alapú okirat a további ügyintézés céljából szükséges postai szolgáltató útján kerül megküldésre a szerződéskötő felek, valamint az illetékes hatóságok részére.

A tanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez szintén nem szükséges a személyes jelenlét. Ez a szolgáltatás valamennyi online eszköz vagy akár telefon útján is igénybe vehető. A közbeszerzési tanácsadás során valamennyi irat elkészíthető elektronikus formában is.

Külföldről is

A szerződések személyes megkötésének egyik oka az volt, hogy a felek azonosítására csak így kerülhetett sor, ami pedig feltétele volt annak, hogy az okiratra ügyvédi ellenjegyzés kerüljön. Az informatikai lehetőségeknek köszönhetően már a személyes adatok ellenőrzése is történhet távazonosítás útján, így az okiratok ügyvédi ellenjegyzésére is sor kerülhet ezt követően személyes jelenlét nélkül. A szolgáltatás a világ bármely részéről elérhető, külföldön sem kell a nagykövetséget felkeresni az okirat hitelesítése (apostille) céljából.

Rólunk

A 21. század technológiai fejlődése, a társadalmi és gazdasági elvárások jelentős változása az ügyvédi tevékenység átformálását tette szükségessé. Az Online Ügyvéd weboldalt működtető Kopasz Ügyvédi Iroda irodavezető ügyvédje Dr. Kopasz Gábor évekkel ezelőtt célként fogalmazta meg egy olyan ügyvédi iroda felépítését, amely komplexen használja a legmodernebb informatikai megoldásokat és így lehetőséget biztosít az ügyfelek részére, hogy személyes megjelenésük nélkül, mégis az ügyeikre való teljes rálátás mellett végezhessük tevékenységünket, ezzel időt és energiát megtakarítva ügyfeleink részére.

A változó technológiai és jogszabályi környezet mára lehetővé tette azt, hogy szakterületeink mindegyike mögött egy olyan komplex informatikai háttér álljon, amely biztosítja azt, hogy az elérhető legmagasabb szintű online szolgáltatást nyújthassuk, a lehető legrövidebb idő alatt személyes megjelenési kötelezettség nélkül. Bár a személyes találkozást szolgáltatásaink igénybe vétele nem teszi szükségesség, de rendszeresen biztosítunk online videó kapcsolatot, amely során ügyfeleink választ kaphatnak valamennyi felmerült kérdésükre.

Online elérhető szolgáltatások

Szakterületeink

i

Közbeszerzési tanácsadás

A közbeszerzési eljárás valamennyi résztvevője számára teljes körű jogi szolgáltatást nyújtunk. Irodánk az ajánlatkérők részére a közbeszerzési eljárások teljes lebonyolítását vállalja a projekt tervezési szakaszához kapcsolódó jogi tanácsadástól a pénzügyi elszámolásig. Az ajánlattevők részére pedig olyan tanácsadási szolgáltatást nyújtunk, amely elengedhetetlen az érvényes és eredményes ajánlattételhez, valamint a felmerülő jogviták megoldásához.

A közbeszerzési eljárások teljessége online módon lebonyolítható. Az ügyfeleinkkel való egyeztetés videó kapcsolat, telefon, vagy akár email útján is megtörténhet, vagy más kapcsolattartási formában, amely az Ön számára a legkedvezőbb. Az iratok elektronikusan keletkeznek és kerülnek felhasználásra az adott közbeszerzési eljárásban.

Dr. Kopasz Gábor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként jelentős tapasztalattal rendelkezik az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség központosított közbeszerzési rendszerének használatával kapcsolatban.

Jogi képviselet és okirat készítése

A jogi képviseletre a gazdasági társaságoknak és a magánszemélyeknek nemcsak a bíróság előtt, hanem a mindennapi problémák megoldása során is szükségük lehet. A szolgáltatás célja a bírósági út elkerülése és a felmerült helyzet hatékony megoldása. Amennyiben az ügyben bíróságnak kell döntést hoznia, akkor a teljes bírósági eljárás alatt ellátjuk a jogi képviseletet ide értve a másodfokú, a Kúria előtti és amennyiben szükséges a végrehajtási eljárást is.

A Polgári Perrendtartásról szóló törvény által biztosított elektronikus kapcsolattartás szabályai lehetőséget biztosítanak arra, hogy valamennyi a peres eljárásban keletkező irat kizárólag elektronikus úton jöjjön létre. Az ügyfelekkel online módon való kapcsolattartásra a lehetőség adott. Ennek hiányában sem szükséges a személyes találkozás, hiszen a megbízási szerződés és az ügyvédi meghatalmazás online módon történő elkészítését követően valamennyi egyeztetés lefolytatható akár telefonon, emailben vagy más kapcsolattartási formában, amely az Ön számára a legkedvezőbb.

Az okiratok elkészítése során az egyeztetés, az okiratok véglegesítése és a felhasználás teljes fázisa online történik. Amennyiben az adott okirat felhasználása hatósági oldalon kizárólag papír alapon lehetséges, akkor az online elkészített okirat papír alapú példányát postai szolgáltató útján küldjük meg az Ön illetve erre való meghatalmazásunk esetén az adott hatóság részére.

Peres képviselet elsősorban az alábbi területeken vállalunk: 

Kártérítési perek

Orvosi műhibaperek

Munkajogi perek

Közbeszerzési perek

Társasági perek

Közigazgatási perek

Végrehajtási perek

Tartozás megfizetése iránti perek

Ingatlan perek

Hagyatéki perek

Ingatlan adásvételi szerződés

Az ingatlanpiachoz kapcsolódó jogi szolgáltatás célja, hogy az általunk készített adásvételi, csere és minden tulajdonátruházást eredményező szerződés olyan tartalommal jöjjön létre a felek között, amely során a szerződések a jogszabályoknak való megfelelésen túl, valamennyi bank és pénzintézet számára is elfogadhatók. A szerződések elkészítésén túl a szolgáltatás átfogja az adott szerződést megelőzően a felek részére történő tanácsadást, valamint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést és az adózási kérdések megválaszolását.

 Az online ügyintézés során sem a vevőnek, sem az eladónak nem kell személyesen találkozniuk. A szerződés feltételeit online egyezethetik egymással, amennyiben felek igénylik egyeztetés során online ügyvéd is jelen van. Ezt követően online ügyvéd véglegesíti a szerződést, majd Skype kapcsolat során a felek aláírják azt. Az online kapcsolat során a feleken túl az ingatlanközvetítő vagy a kölcsönt folyósító pénzügyi intézmény is jelen lehet, ami kizárja a későbbi jogviták lehetőségét.

A folyamat bemutatása:

w

Szerződési feltételek online egyeztetése

b

Szerződés szövegének ügyvédi véglegesítése

Szerződés online aláírása

l

Szerződés ügyvédi ellenjegyzése

Szerződés benyújtása a földhivatal részére

Cégalapítás és módosítás

A gazdasági társaságok alapítása és a már működő gazdasági társaságok alapvető szabályainak és valamennyi társasági iratának a módosítása során olyan jogi képviseletet biztosítunk, amelynek eredményeként ügyfeleink a céljaiknak legjobban megfelelő jogi környezetben végezhetik gazdasági tevékenységüket. A jogi tevékenységünk kiterjed a társasági formaváltás, az egyesülés, a szétválás, a beolvadás és az összeolvadás során felmerülő helyzetek megoldására is.

A távazonosítás és a társasági okiratok távellenjegyzésének lehetősége megnyitotta azt az utakat, hogy a társasági működési szabályok egyeztetése és az ennek megfelelően elkészített okiratok ügyvédi ellenjegyzése a felek valamint az online ügyvéddel való személyes találkozás nélkül tisztán online, vagyis elektronikus úton történjen. Az egyeztetés megtörténhet bármely elektronikus úton, amely az ügyfelek számára megfelelő.

A társasági okiratok aláírása online történik, kizárólag Skype kapcsolat szükséges a felek részéről. Ezt követően az elkészített okiratokat online ügyvéd elektronikus okirattá alakítja és a cégbíróság részére is elektronikusan küldi meg. Az újonnan alapított társaság bejegyzéséről, vagy amennyiben az adott társaság működési szabályainak módosítása a cél, akkor a módosítás bejegyzéséről az online ügyvéd elektronikus bejegyző végzést kap a bíróságtól, amelyet továbbít az ügyfelek részére. A bejegyzésről vagy változásbejegyzésről szóló elektronikus okirat a továbbiakban bármely hatóság előtti eljárásban felhasználható, a bankszámlanyitásnak pedig elengedhetetlen feltétele.

Munkajogi tanácsadás

A munkajogi területre tartozó, a munkáltatói és a munkavállalói oldalon felmerülő kérdések megválaszolása, amely magába foglalja a munkaviszony létesítésén, módosításán, valamint megszüntetésén túl felmerülő jogi kérdések megválaszolását is.

A munkajogi feladatok közé tartozik munkaszerződések értelmezése, ami a munkáltatók esetében előkészítése lehet a munkaviszony megszüntetésének, vagy a munkaszerződés módosításának, míg a munkavállalói oldalon a munkaszerződésből eredő jogok érvényesítésének.

A munkáltatói és munkavállalói oldalon a munkaviszony tartalmának változtatása nélkül is szükségesség válhat olyan jognyilatkozatok megtétele, amelynek tartalmának meghatározása túlmutat a napi munkavégzés során tett nyilatkozatok megfogalmazásán. Az ilyen nyilatkozatok lehetnek munkáltatói oldalon jellemzően az írásbeli figyelmeztetés, a fegyelmi intézkedés, valamint hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása, míg munkavállalói oldalon a munkavégzés megtagadása.

Stratégiai tanácsadás

Az üzleti élet naponta hozza annak szereplőit olyan helyzetbe, amikor rövid idő alatt kell hosszú távra szóló döntéseket hozni. Az ilyen döntések élőkészítése és meghozatala során nyújtunk tanácsadást, egyfelől a jogszabályok naprakész ismerete, másfelől saját tapasztalataink és az üzleti életre való széleskörű rálátásunk alapján. A tanácsadási szolgáltatásunk kiterjed az állami és az önkormányzati szférában működő szervezetek részére is.

A stratégiai tanácsadás a tárgyi és tapasztalati tudáson túl egy bizalmi viszonyt vár el a felek részéről. A stratégiai tanácsadási szolgáltatás nyújtása során sem szükséges a személyes jelenlét, mivel már elérhetőek azok az informatikai rendszerek amelyek magas szintű titkosítási protokoll alkalmazása mellett működnek, így a tanácsadás során feltárt adatok és információk teljes biztonságban vannak, ide értve valamennyi orvosi, banki, üzleti és magán titkot is.

Dr. Kopasz Gábor

irodavezető ügyvéd

Facebook

@onlineugyved

Skype

Kopasz Ügyvédi Iroda

Whatsapp

+36703888077

Viber

+36703888077

email

iroda@onlineugyved.net